Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Celem działalności Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa przez tworzenie,
upowszechnianie i ochronę różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Do podstawowych zadań MGDK należy w szczególności:

1/ edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3/ tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
5/ przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także tworzenie warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej.

Miejsko Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
1/ prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2/ tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
3/ organizowanie wystaw i konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
4/ organizowanie koncertów, przedstawień, przeglądów, festiwali, imprez kulturalnychi artystycznych, wycieczek i spotkań autorskich, szkoleń, warsztatów i prelekcji,
5/ gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
6/ zapewnienie opieki w formie świetlicowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
7/ tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań grup działających przy MGDK,
8/ różnorodne formy edukacji kulturalnej, uwzględniające potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych, ludzi „trzeciego wieku” i niepełnosprawnych,
9/ opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie wydawnictw,
10/ organizowanie spotkań i konferencji związanych z zakresem swej działalności,
11/ współpracę z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury.